Khói Thuốc Do Người Khác Hút Ở Nhà Hàng

23-06-2020

Nếu bạn đang dùng bữa ở ngoài trời tại nhà hàng và có người đang hút thuốc lá hoặc sử dụng thiết bị hút thuốc điện tử, bạn đang bị phơi nhiễm với khói thuốc độc hại do người khác hút1 hoặc hơi bình xịt2. Nghe có vẻ điên rồ, vì hút thuốc và vaping trong nhà ở các nhà hàng bị cấm theo luật California,3 nhưng điều đó chỉ áp dụng cho các khu vực bên trong nhà, không phải ở ngoài trời. Trong khi nhà hàng có thể chọn cấm hút thuốc trong khu vực chỗ ngồi ngoài trời của họ, nhưng không có luật tiểu bang nào đòi hỏi điều đó. Việc này khiến nhiều người dân California có nguy cơ bị phơi nhiễm với khói thuốc và vape mỗi ngày, trong bữa ăn của họ.

Hơn 100 thành phố ở California
đã ban hành luật Không Khói
Thuốc ở nơi Ăn Uống Ngoài Trời
và Quán Rượu trong Sân Hiên,4
và người dân California muốn
nhiều hơn nữa. Tám mươi bốn
phần trăm người dân California,
bao gồm 66 phần trăm người
hút thuốc, thích ăn uống trong
một nhà hàng không khói thuốc
với các khu vực ăn uống ngoài trời.5

Nếu nhà hàng chưa cung cấp bạn với một trải nghiệm nơi  ăn uống hoàn toàn không khói thuốc, có thể cộng đồng của bạn nên lưu ý đến điểm này. Nếu bạn thích ăn uống ngoài trời không có khói thuốc độc hại, kiểm tra xem thành phố của bạn có chính sách về ăn uống ngoài trời không khói thuốc không. Nếu cho phép, hãy cân nhắc liên lạc với các nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương của bạn về việc ban hành lệnh cấm hoặc nói chuyện với chủ nhà hàng tại địa phương của bạn về việc áp dụng chính sách hoàn toàn không khói thuốc.

Tham khảo renameme

  1. Cameron M, Brennan E, Durkin S et al. Secondhand Smoke Exposure (PM2.5) in Outdoor Dining Areas and Its Correlates. Tobacco Control Journal. 2010;19:19-23.
  2. World Health Organization. Electronic Nicotine Delivery Systems and Electronic Non-Nicotine Delivery Systems (ENDS/ENNDS). 2016.
  3. California Legislative Information. Labor Code Section 6404.5. leginfo.legislature.ca.gov. 1973.
  4. The Center for Tobacco Policy & Organizing. List of Municipalities That Restrict, Smoking in Outdoor Dining Areas, 2019.
  5. California Department of Public Health. California Adult Tobacco Survey, 2018.