Secondhand Sally

 

Khói Thuốc do Người Khác Hút Rất Độc Hại, Hãy Bảo Vệ Gia Đình Quý Vị. Khói thuốc từ một căn hộ hàng xóm có thể vào qua hệ thống thông gió, qua các kẽ hở trên tường, và ngay cả qua ván sàn nhà cùng các ổ cắm điện.